Vítejte, přihlášení

Hydroxid sodný p.a. 1000g

Chemická látka na úpravu pH roztoků

Více informací


45,00 Kč vč. DPH

Dostupnost: Skladem

45 zboží na skladě

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
   H290 Může být korozivní pro kovy
   P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
   P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
   P305+351+338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Dange