Vítejte, přihlášení

Dusitan sodný p.a. 1000g


55,00 Kč vč. DPH

65,00 Kč za 1000g

Dostupnost: Tento produkt již není na skladě

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H272 Může zesíli požár, oxidant
   H301 Toxický při požití
   H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
   P 220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/.. hořlavých materiálů
   P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger