Vítejte, přihlášení

Oxid manganičitý čistý 500g


255,00 Kč vč. DPH

255,00 Kč za 500g

14 zboží na skladě

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H302 Zdraví škodlivý při požití
   H332 Zdraví škodlivý při vdechování
  P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning