Vítejte, přihlášení

Oxid olovnato-olovičitý 500g

Minium , suřík

Více informací


165,00 Kč vč. DPH

245,00 Kč za 500g

2 zboží na skladě

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES Classification according to 1272/2008/ES

H272 Může zesílit požár, oxidant

H302 Zdraví škodlivý při požití

H332 Zdraví škodlivý při vdechování

H360 Může poškodit reprodukční schopnosti matky nebo plod v těle matky

H373 Při prodloužené nebo opakované reprodukci může způsobit poškození orgánů

H410 vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P308+P313 Při expoxici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schláleném pro likvidaci odpadů

 

Pouze pro profesionální uživatele