Vítejte, přihlášení

Oxid fosforečný p.a. 500g


295,00 Kč vč. DPH

295,00 Kč za 500g

  Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
  P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
  P305+351+338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger