Vítejte, přihlášení

Oxid molybdenový p.a 250 g


175,00 Kč vč. DPH

175,00 Kč za 250g

Dostupnost: Skladem

1 zboží na skladě

Upozornění: poslední kus skladem!

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES/ Classification according to 1272/2008/ES/

H351 Podezrení na vyvolání rakoviny.
H319 Zpusobuje vážné podráždení ocí.
H335 Muže zpusobit podráždení dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostredky.
P305+P351+P338 PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování.
P308+P313 PRI expozici nebo podezrení na ni: Vyhledejte lékarskou pomoc/ošetrení.

Signální slovo: Nebezpečí