Vítejte, přihlášení

Oxid olovnatý žlutý čistý 500g


215,00 Kč vč. DPH

215,00 Kč za 500g

Dostupnost: Skladem

18 zboží na skladě

  Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
   H332 Zdraví škodlivý při vdechování
   H302 Zdraví škodlivý při požití
   H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)
   H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
  P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  P308+313 Při expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger