Vítejte, přihlášení

Oxid lanthanitý p.a. 100g


265,00 Kč vč. DPH

265,00 Kč za 100g

Pouze online

  Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí
  H315 Dráždí kůži
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
  P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
  P305+351+338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning