Vítejte, přihlášení

Octan olovnatý 1000g


385,00 Kč vč. DPH

Dostupnost: Skladem

17 zboží na skladě

  Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
   H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)
   H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
  P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  P308+313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger