Vítejte, přihlášení

Oxid chromový čistý 500g


195,00 Kč vč. DPH

  Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
  H271 Může způsobit požár nebo výbuch, silný oxidant
  H350 Může vyvolat rakovinu
  H340 Může vyvolat genetické poškození
  H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
  H330 Při vdechování může způsobit smrt
  H301 Toxický při požití
  H311 Toxický při styku s hkůží
  H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
  H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
  P201 Před použitím si obstarejte speciání instrukce
  P220 Uchovávejte/skladujte  odděleně od oděvů/.../hořlavých materiálů
  P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
  P308+313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger