Vítejte, přihlášení

Oxid kademnatý p.a. 1000g


415,00 Kč vč. DPH

3 zboží na skladě

  Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H350 Může vyvolat rakovinu
   H341 Podezření na genetické poškození
   H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
   H330 Při vdechování může způsobit smrt
   H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné)
   H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
  P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce
  P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky
  P308+313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  P304+340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
  P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger