Vítejte, přihlášení

Oxid měďnatý čistý 250g


245,00 Kč vč. DPH

Dostupnost: Skladem

19 zboží na skladě

  Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Signální slovo: Varování / Signal word: Warning