Vítejte, přihlášení

Dusitan sodný bez ACA čistý 25 kg

Dusitan sodný baleno v PP pytlech 25 kg . Cena je již uvedena s DPH !!

Více informací


625,00 Kč vč. DPH

Dostupnost: Skladem

14 zboží na skladělasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
   H272 Může zesíli požár, oxidant
   H301 Toxický při požití
   H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
   P 220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/.. hořlavých materiálů
   P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger