Vítejte, přihlášení

Manganistan draselný 50 kg

Cena za 1 kg 75 Kč i s DPH !!

Více informací


3 750,00 Kč vč. DPH

Dostupnost: Skladem

1 zboží na skladě

Upozornění: poslední kus skladem!Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES / Classification according to 1272/2008/ES
  H272 Může zesílit požár, oxidant
  H302 Zdraví škodlivý při požití
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
  P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/../hořlavých materiálů
  P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
  P303+361+ 353 Při styku s kůží (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
  P305+351+338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Signální slovo: Nebezpečí / Signal word: Danger